Inschrijving

  1. Inschrijving vindt plaats door een email te sturen aan keramiekworkshop@gmail.com onder vermelding van volledige naam, adres en telefoonnummer alsmede de cursus die u wenst te volgen
  2. Inschrijving is definitief 1 dag na het versturen van de bevestigingsmail.
  3.  Door inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepassing van deze voorwaarden.

Annulering

  1. Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de cursus is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor de deelnemer is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere deelnemer aan dezelfde cursus.
  2. Keramiekatelier Dekselse Klei behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 14 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 30 dagen volledig gerestitueerd.

Betaling

  1. Alle betalingen moeten gedaan worden op het de gezamenlijke bankrekening van den vennooten van Keramiekatelier Dekselse Klei te weten: IBAN NL61INGB0662586425 ten name van J.W. van der Veen en/ of C.M. van den Berg
  2. Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening, doch uiterlijk vóór aanvang van de cursus.
  3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde komen voor rekening van de deelnemer.
  4. Bij voortijdige beëindiging van de cursus of bij het missen van een of meerdere lessen blijft altijd het volledige cursusgeld verschuldigd.

Aansprakelijkheid

  1. Keramiekatelier Dekselse Klei is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door  Keramiekatelier Dekselse Klei gegeven informatie en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer vrijwaart Dekselse Klei voor alle aanspraken uit dien hoofde.